Munkavédelmi szabályzatok és dokumentumok

Kockázatértékelés

A munkáltatónak rendelkeznie kell munkavédelmi jellegű kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, technológiára, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

A kockázatértékelés során a munkáltatónak azonosítania kell a várható veszélyeket, valamint a veszélyeztetettek körét, meg kell becsülnie a veszély jellege szerint a veszélyeztetettség mértékét.

A munkáltatónak amunkavédelmi jellegű kockázatértékelést, és a megelőző intézkedések meg kell határoznia a tevékenység megkezdése előtt. Ezt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles ismét elvégezni a kockázatértékelést.

Indokolt esetnek kell tekinteni:

  • az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását,
  • minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak - ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változást),
  • az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés előfordulását, továbbá
  • ha a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

A kockázatértékelés elkészítése szigorúan szaktevékenységnek minősül, ezért kizárólag jogszabályban meghhatározott képesítéssel rendlkező személy végezheti!

Kémiai kockázatértékelés

A kémiai biztonságról szóló törvény értelmében a munkáltatónak a veszélyes anyagokkal, illetve a veszélyes keverékekkel végzendő tevékenység megkezdése előtt az adott tevékenység emberi egészséget és környezetet károsító kockázatairól kockázatbecslést kell készítnie. A kockázat kezelése, csökkentése érdekében intézkedéseket kell kidolgoznia.

Egyéni védőeszköz juttatási rend meghatározása

Abban az esetben, ha a munkavégzés során felmerülő kockázatokat nem lehet műszaki, és szervezési intézkedésekkel megszüntetni vagy elfogadható szintre csökkenteni, akkor a munkáltatónak megfelelő egyéni védőeszközzel kell ellátnia a munkavállalókat.

A védőeszközök elégségességének és szükségességének megállapításában, felmérésében részt kell vennie a munkavédelmi szaktevékenységet ellátó szervezetnek/személynek valamint a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó szervezetnek/személynek.

A védőeszközt a kockázat fennállásnak kezdetétől haladéktalanul biztosítani kell a munkavállaló részére.

Az egyéni védősezköz juttatásának meghatározása azonos feltételekkel a kockázatértékeléssel szaktevékenységnek minősül!

Munkavédelmi szabályzat

A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségének védelme érdekében a munkáltatónak célszerű Munkavédelmi szabályzatban összefoglalni a jogszabályban előírt munkavédelmi előírásokat.

Orvosi vizsgálatok rendjének meghatározása

A munkáltatónak írásban kell meghatároznia a munkaköri vizsgálatok rendjét, valamint a vizsgálatokkal kapcsolatos feladatait, beleértve az időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatok irányát és gyakoriságát is.

Munkavédelmi oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat.

A munkavállalót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:

  • munkába álláskor,
  • munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,
  • munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
  • új technológia bevezetésekor.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként meg kell ismételni.

Munkavédelmi oktatási segédanyag és tematika

A munkáltatónak rendelkeznie kell oktatási segédanyaggal és tematikával, mely tartalmazza a tevékenységi körének megfelelő, az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzéshez szükséges ismereteket, szabályokat, utasításokat és információkat.

Üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálat

A munkáltatónak a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz technológia üzemeltetését írásban el kell rendelnie, melynek feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy rendelkezésre állnak-e a biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési, munkakörnyezeti feltételek.

Nem veszélyes munkaeszközök felülvizsgálata

Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatra kötelezett munkaeszközöket, a felülvizsgálat gyakoriságát, módját a munkáltatónak írásban kell meghatározni, figyelemmel az üzemeltetés körülményeire, a munkaeszközt érintő szabványokban foglaltakra és a gyártó által összeállított használati utasítás, üzemeltetési, karbantartási dokumentáció vonatkozó előírásaira.

 

Cedit2000 Térkép

© 2015-2018 Cedit2000 Kft. Minden jog fenntartva.